0896-6898-6523

BETSAFE KASYNO

BETSAFE KASYNO

Betsafe to zdecydowanie jedna z najbardziej znanych na ?wiecie platform do uprawiania hazardu przez Internet. Niezale?nie lub mowa tutaj o zak?adach bukmacherskich, czy kasynie – Betsafe to uznana firma, kt?r? znaj? tak?e osoby kompletnie niezwi?zane z hazardem.

Betsafe to platforma z bardzo d?ugim sta?em na rynku – na raz pierwszy zosta?a uruchomiona ju? w 2006 roku kalendarzowego. Betsafe najlepiej znamy zapewne z rynku zak?ad?w sportowych, gdzie jest to 1-a z najbardziej cenionych producent?w na ?wiecie, stawiana obok takich gigant?w jak Unibet, Bet365, czy Ladbrokes.https://www.extra-life.org/index.cfm?fuseaction=donorDrive.participant&participantID=462582 Kasyno Betsafe r?wnie? jest aczkolwiek godne uwagi i wielce plasuje si? w netowych rankingach.

Po Betsafe znajdziemy w zasadzie wszystko czego chcemy – naprawd? atrakcyjne promocje, ca?e mn?stwo r??nego rodzaju gier, unikatow? platform? do zak?ad?w sportowych, a tak?e spotkamy si? z profesjonalnym podej?ciem do klienta. Jest to marka, kt?r? zdecydowanie mo?na poleci? ka?demu – za? szczeg?lnie pocz?tkuj?cym graczom, jak ?e ci??ko o stron? internetow? lepiej skonstruowan? pod w stosunku do merytorycznym. Bez problemu odnajdziemy tutaj wszystkie informacje, jakich potrzebujemy.

Recenzja kasyna Betsafe

Betsafe to marka, jak? z pewno?ci? kojarzy jakikolwiek nas. Nawet osoby, kt?re nigdy nie by?y przy ?aden spos?b zwi?zane wraz z gr? w kasynie b?d? zak?adami bukmacherskimi powinny ju? gdzie? kojarzy? charakterystyczne logotyp tej marki – czy to z reklam na koszulkach pi?karzy, czy r??nego rodzaju baner?w, kt?re znajdziemy na licznych stronach sieciowych.

Betsafe to bez w?tpienia mi?dzynarodowa podest, kt?ra obs?uguje graczy spo?r?d prawie stu r??nych kraj?w. Jak widzimy – nie skupia si? ona zatem wy??cznie na rynku europejskim, ale obejmuje prawie pe?ny ?wiat – jest to absolutny gigant hazardu internetowego. Betsafe zosta?o uruchomione wed?ug raz pierwsze w 2006 roku i stosunkowo b?yskawicznie zacz??o podbija? serca internaut?w. Marka wyrobi?a swoj? renom? przede wszystkim na zak?adach bukmacherskich, aczkolwiek samo kasyno te? jest niezwykle atrakcyjne i bardzo dobrze mierzone na wielu r??nych serwisach – polskim i prosperuj?cymi za granic?.

Mi?dzynarodowe podej?cie kasyna Betsafe mo?emy obecnie zauwa?y? po samych licencjach wymienionych na samym spodzie strony. Gracze ze Szwecji s? obs?ugiwani pod wybran? licencj?, gracze z Uk pod drug?, pozostali gracze Europejscy pod malta?sk? Malta Gaming Authority (MGA), natomiast gracze z Polski… schludno prawnie nawet nie potrafi? gra? w tym kasynie ze wzgl?du na ustaw? hazardow? z 2017 roku. Aczkolwiek firma zdecydowanie stara si? o zatrzymanie Polskich graczy – dlatego w?a?nie adres URL podany powy?ej dla zawodnik?w z Polski znacz?co si? r??ni

Sk?d?e taki zabieg? Ju? t?umaczymy. Jak wiemy – wraz z wej?ciem nowej ustawy hazardowej w 2017 r. dost?p do stron hazardowych (przynajmniej tych, kt?re nie zaakceptowa? zgodzi?y si? na wsp??prac? z rz?dem) zosta? zablokowany dla graczy z Naszego kraju (oczywi?cie, zmieniaj?c IP na np. Wielk? Brytani? lub Holandi? bez problemu wejdziemy na wi?kszo?? stron). St?d te? bukmacher Betsafe, aby u?atwi? dost?p polskim fanom i nie zmusza? ich do korzystania z VPN, przygotowa? dla nas oddzielny adres URL – spo?r?d dodatkow? liczb? na ko?cu.

Jak zatem widzimy – kasyno i bukmacher Betsafe na pewno stara si? o zatrzymanie naszych graczy na swojej platformie. Nie stara si? o nich jednak wystarczaj?co silnie, aby otrzyma? polsk? licencj? na oferowanie us?ug hazardowych. Chocia? nie mo?emy r?wnie? firmy za to wini?, gdy? wymagania jakie nale?y osi?gn?? ?eby j? otrzyma? b?d? do?? spore.

Ponadto warto tutaj odr??ni? ?wietn? szat? graficzn? platformy Betsafe oraz naprawd? przejrzyste rozk?ad wszystkich element?w. Dzi?ki wstecz, ?e ca?y interfejs kasyna jest naprawd? przejrzysty, gracze, nawet ci pocz?tkuj?cy, nie b?d? mieli najmniejszych z nawigacj? po platformie. Podsumowuj?c – zar?wno z kasyna, jak i zak?ad?w bukmacherskich Betsafe korzysta si? rzeczywi?cie przyjemnie.

Dzi?ki dodatek strona Betsafe jest w pe?ni zoptymalizowana pod spodem urz?dzenia mobilne – mamy mo?liwo?? tutaj pogra? na grono smartfonach i tabletach przy co tylko chcemy. Jak i r?wnie? to r?wnie komfortowo, co z poziomu naszych urz?dze? stacjonarnych. Ponadto strona wczytuje si? r?wnie dobrze na ka?dym z system?w operatywnych – iOS, Android i Windows.

Do?? ju? jednak o sprawach technicznych. Przejd?my do przyjemniejszych rzeczy – np. po co tutaj tak naprawd? mamy mo?liwo?? zagra?? Ju? m?wimy.

W kasynie Betsafe mo?emy zagra? w wideo sloty, ruletk?, gry jackpot, gry sto?owe, gry klasyczne, blackjacka, wideo pokera jak i r?wnie? gry na ?ywo. Kasyno nie podaje jednak liczby dostawc?w oprogramowania oraz nie pozwala posortowa? gier po zale?no?ci od dostawcy. Znamy jednak, ?e jest ich przynajmniej 20 i istniej? to mi?dzy innymi: Barcrest, Big Time Gaming, Blueprint, Elk Studios, Red Tiger, Microgaming, NetEnt, NextGen Gaming, Evolution Gaming, Yggdrasil, Play’N Fita, Quickspin, Playtech.

Ponadto, nawet je?li zak?ady bukmacherskie nie s? naszym nadrz?dnym przedmiotem zainteresowania, zdecydowanie warto jest zaznajomi? si? spo?r?d platform? do zak?ad?w sportowych Betsafe. Jest to jeden z najlepszych bukmacher?w na ?wiecie z solidnymi kursami i naprawd? ogromn? kolekcj? sport?w. Mo?emy tutaj obstawi? mi?dzy innymi takie sporty jak: pi?ka no?na, tenis ziemny, hokej na lodzie, pi?ka koszykowa, bilard, kolarstwo, krykiet, a nawet Pesapallo (kompletnie ?wie?? dla wi?kszo?ci os?b dyscyplin?).

Jak widzimy – mo?liwo?ci je?li rozchodzi o zak?ady bukmacherskie w Betsafe s? naprawd? ogromne. Mo?emy tutaj obstawi? faktycznie ka?d? dyscyplin?, jak? istnieje. Naturalnie, najwi?ksz? ilo?ci? zdarze? wyr??nia si? pi?ka no?na – na czas pisania recenzji do obstawienia jest prawie 12 000 zdarze?!

Ponadto wskazane jest tutaj wspomnie? o doskona?ej platformie do zak?ad?w sportowych na ?ywo. Dzia?a pani naprawd? szybko i fachowo, wszystkie elementy s? rzeczywi?cie przejrzyste i ilo?? wydarze? oraz dyscyplin r?wnie? wydaje si? naprawd? spora.

Co jeszcze sprawia, i? platforma Betsafe jest faktycznie dobra? Naprawd? rozbudowana oferta promocyjna! Poni?ej zamieszczamy ewidencj? wszystkich promocji z jakich mo?emy skorzysta?.

Promocje sportowe:

Witaj w Betsafe – czyli bonus powitalny r?wny 100% kwoty depozytu s?u??ce do 200 z?. Wybierz sw?j turniej – co tydzie? we? udzia? w nowym turnieju. Sportowy tydzie? – co tydzie? zak?ad live bez ryzyka do 20 z?otych oraz 5 darmowych spin?w na slot Twin Spin. Nieregularne promocje z szansie jakiego? wydarzenia, np. w czas pisania recenzji jest to zak?ad bezpiecznie zr?wnowa?ony 20 z? na bitw? G?owacki kontra Briedis. Zni?ki kasynowe:

Bonus powitalny – trzy bonusy od depozytu do razem nawet 4000 z? + darmowe spiny. Magiczne combo – graj o cz??? puli r?wnej 100 000 z?. Zafunduj sobie bezp?atne spiny – codziennie nawet 25 darmowych spin?w do 9 topowych gier po kasynie Betsafe. Zanim aczkolwiek rozpoczniemy gr?, warto jest zapozna? si? z obowi?zuj?cymi w platformie Betsafe zasadami.

Pierwsz? rzecz? o kt?rej musimy tutaj wspomina? jest zasada m?wi?ca o nieaktywno?ci. Konto za nieaktywne uznaje si?, gdy nie zaakceptowa? logujemy si? do niego przez okres 12 miesi?cy lub d?u?ej. Betsafe, inaczej ni? w przypadku niekt?rych kasyn, nie usuwa jednak nieaktywnych kont. Chocia? nalicza stosown? op?at? administracyjn? za ka?dy miesi?c nieaktywno?ci, licz?c od 13 miesi?ca nieaktywno?ci. Taka op?ata wydaje si? r?wna 5 EUR.

Drugim istotnym wzgl?dem jest kwestia weryfikacji to?samo?ci. Aby m?c gra? na platformie Betsafe i bez ogranicze? wp?aca? oraz wyp?aca? ?rodki b?dziemy musieli pomy?lnie uko?czy? weryfikacj? to?samo?ci. Nie wydaje si? to ani troch? skomplikowany przebieg i wystarczy, ?e przebywamy w stanie przes?a? skan swojego dokumentu to?samo?ci (paszport, dow?d osobisty, prawo jazdy) a tak?e potwierdzi? nasz link zamieszkania – wystarczy do tego np. wyci?g z banku.

Naszym samym warto tutaj przypomnie? uniwersaln? dla w zasadzie ka?dego kasyn i zak?ad?w bukmacherskich regu?? – mo?emy mie? tylko jedno konto na jedn? to?samo?? / 1 adres IP / 1 gospodarstwo domowe. Nie powinni?my pr?bowa? zak?ada? wi?cej ni? jednego konta, poniewa? ryzykujemy utrat? obu. Poza tym z uwagi na wym?g weryfikacji i faktycznie nie jeste?my w b?dzie nic zrobi? z ogromniejsz? ilo?ci? kont je?eli nie zaakceptowa? zostan? one zweryfikowane.

Na koniec wskazane jest tutaj tak?e wspomnie? na temat obs?udze klienta Betsafe, b?d?ca naprawd? profesjonalna. Kontakt z pracownikami Betsafe to nieskalana przyjemno?? i mo?emy okaza? si? pewni, ?e szybko rozwi??? oni nasz problem czy nakieruj? na odpowiedni? drog?.

Obs?uga klienta Betsafe jest oczywi?cie dost?pna w j?zyku polskim – aczkolwiek nale?y zauwa?y?, ?e z polskim supportem jeste?my wstanie nawi?za? kontakt wy??cznie w godzinach od 11: 00 do 18: 00.

Bonus powitalny w kasynie Betsafe

Bonus powitalny przy Betsafe to co?, wraz z czym koniecznie musimy si? zapozna?. W Betsafe odr??niamy jednak dwie oferty powitalne – jedn? skierowan? do graczy kasyna, a g??wn? skierowan? do graczy warsztat?w bukmacherskich.

Oba te bonusy s? bonusami od depozytu, kt?rych cena jest zale?na od kwoty naszego depozytu. Na przyk?ad, je?eli w przypadku bonusu r?wnego 100% kwoty depozytu wp?acimy 200 z? – otrzymamy drugie tyle (200 z?) na gr?. Je?li jednak przyk?adowy bonus sta?by si? r?wny 50% kwoty depozytu, przy wp?acie 200 z? otrzymaliby?my zaledwie 100 z?otych w postaci ?rodk?w bonusowych.

Wszystkie bonusy od depozytu dzia?aj? na tej samej zasadzie. Trzeba jednak pami?ta?, ?e ka?dy z tych bonus?w b?dzie te? ograniczony do danej sumy. Na przyk?ad bonus sportowy jest ograniczony do dwie?cie z? – oznacza to, ?e pomijaj?c fakt ile wp?acimy, czy b?dzie to 300, 500, czy 1000 z? – w ramach ?rodk?w bonusowych i tak otrzymamy w najwy?szym stopniu 200 z?.

Proste, prawda? Wreszcie trzeba ju? tylko pami?ta? o warunkach obrotu. Obr?t to nic innego jak liczba razy jak? musimy zagra? za sum? otrzymanego bonusu b?d? sum? bonusu plus kwalifikuj?cego depozytu, aby by? w stanie wyp?aci? ?rodki bonusowe. Przejd?my ju? jednak do opisywania poszczeg?lnych promocji.

Bonus na zak?ady bukmacherskie

Bonus powitalny na zak?ady bukmacherskie jest r?wny sto procent kwoty depozytu do 200 z?. Jest to bardzo prosta promocja – wp?acamy, dostajemy drugie tyle i obstawiamy. Musimy jednak nie zapomina? o kilku istotnych detalach.

Przede wszystkim zanim b?dziemy mieli mo?liwo?? wyp?aci? stosowane przez nas ?rodki z kasyna, b?dziemy musieli spe?ni? wymagania obrotu bonusem, kt?re s? r?wne 8 razy kwota bonusu.

Drugim istotnym czynnikiem jest to, ?e do obrotu licz? si? tylko zdarzenia o warsztacie minimum 1. 50. Na spe?nienie warunk?w obrotu dysponujemy 30 dni, licz?c od chwili jego otrzymania. Je?eli zdecydujemy si? anulowa? bonus, stracimy zar?wno ca?y bonus, oraz wszystkie wygrane pochodz?ce z zak?ad?w postawionych za ?rodki bonusowe.

Bonus na kasyno

Bonus kasynowy w Betsafe jest trzycz??ciowy. Co to oznacza? Oznacza to, ?e mo?emy tutaj skorzysta? nie tylko z jednego, za? a? z trzech r??norodnych bonus?w.

G??wna cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 100% kwoty depozytu do 1000 z?otych + 10 du?ych spin?w na slot Gonzo’s Quest. Druga cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 50% kwoty depozytu do tysi?c z? + 25 darmowych spin?w na slot Gonzo’s Quest. Trzecia i ostatnia cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 100% kwoty depozytu do nawet 2000 z? + 25 darmowych spin?w na slot Gonzo’s Quest.

Jak widzimy, jest to jedna z tych promocji, kt?ra nie traci na atrakcyjno?ci, a wraz zyskuje, bo to w?a?nie ten trzeci bonus jest najwi?kszy jak i r?wnie? potencjalnie najbardziej lukratywny. Jest to bez w?tpienia jedna wraz z lepszych ofert powitalnych wraz z jakimi mo?emy si? pozna? w bran?y.

Zanim jednak do niej przyst?pimy musimy wpierw zapozna? si? z kilkoma kluczowymi zasadami.

Oferta powitalna jest skierowana wy??cznie a? do nowych u?ytkownik?w i gubi wa?no?? 30 dni wed?ug rejestracji – mamy wi?c tylko miesi?c, aby korzysta? z promocji. Minimalna kwota depozytu kwalifikuj?ca nas a? do wzi?cia udzia?u w ofert to 15 z?. Depozyty z?o?one za po?rednictwem portfeli Skrill i Neteller nie kwalifikuj? si? do promocji. Nie mo?emy sobie wybra? spo?r?d kt?rej z cz??ci oferty powitalnej chcieliby?my skorzysta?. Odblokowuj? si? ono kolejno – pierwszy bonus odblokowuje inny, a drugi odblokowuje trzecia cz???. Zanim b?dziemy mogli wyp?aci? swoje ?rodki bonusowe oraz pochodz?ce z nich wygrane musimy wpierw spe?ni? oczekiwania obrotu, kt?re s? r?wne 40 razy kwota bonusu.

Na wykonanie obrotu mamy 30 dzionki, licz?c od momentu swoim otrzymania. Warto tutaj tak?e zauwa?y?, ?e nie ka?de gry licz? si? s?u??ce do obrotu identycznie. Jest w tym miejscu ca?kiem du?a rozbie?no?? po zale?no?ci od tego, jaki rodzaj gry wybrali?my.

Video sloty i automaty licz? si? w 100%. Gry na ?ywo licz? si? w 20%. Ruletka wa?ny jest w 10% (wyj?tkiem wydaje si? ruletka na ?ywo, Red Dog, Caribbean Stud jak i r?wnie? kilka wi?cej gier). Blackjack liczy si? w 5% (wyj?tkiem jest blackjack dzi?ki ?ywo, Pontoon, Baccarat jak i r?wnie? kilka wi?cej gier). Jakie mo?liwo?ci to znaczy, ?e dana gra wa?ny jest do wymaga? obrotu tylko w 20% lub 5%? Na przyk?ad – stawiaj?c 5 z? dzi?ki sloty, do obrotu wliczone zostanie pe?ne 5 z?otych (100% postawionej kwoty). Je?li jednak postawimy np. dzi?ki ruletk?, przy zak?adzie jednakowym 5 z? wliczy nam si? zaledwie 50 gr (10% postawionej kwoty).

Przed skorzystaniem spo?r?d kt?rejkolwiek z promocji powitalnych nale?y zaznajomi? si? z regulaminem. Znajdziemy tam bardziej szczeg??owe informacje odno?nie promocji, pomi?dzy innymi to, jakie rozrywki zosta?y wy??czone z reklamy i w jakim poziomie.

Hubungi Kami !